Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CuteDutch
Dit zijn de algemene voorwaarden van CuteDutch, kantoorhoudende te (2861 HB) Bergambacht aan Terreplein 20 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63281317, hierna te noemen: ‘CuteDutch’;


1 Definities

Afnemer: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan CuteDutch als wederpartij Opdracht heeft gegeven tot het leveren van de Producten.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van CuteDutch.
Offerte: de schriftelijke aanbieding (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van CuteDutch tot het leveren van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Producten.
Opdracht: de door Afnemer aan CuteDutch verstrekte opdracht c.q. bestelling tot het leveren van de Producten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en CuteDutch met betrekking tot de levering van de Producten door CuteDutch inclusief de Algemene voorwaarden.
Partij(en): CuteDutch en/of Afnemer
Producten: de door CuteDutch ontwikkelde en geproduceerde haakpatronen, haakpakketten, handmade artikelen, alsmede eventuele andere (al dan niet zelf) geproduceerde en ontwikkelde producten.

2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, met betrekking tot de Producten van CuteDutch en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met CuteDutch.
2.2 Indien de Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op grond van artikel 2.1, blijven zij van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Voor zover CuteDutch voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst deze Algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt CuteDutch de Algemene voorwaarden onverwijld kosteloos toe aan Afnemer op diens verzoek.
2.4 CuteDutch wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer van de hand.
2.5 In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat.
2.6 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen CuteDutch en Afnemer gesloten Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

3 Offertes & totstandkoming Overeenkomst
3.1 Aanbiedingen, Offertes van CuteDutch zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde, tot het moment dat CuteDutch de door Afnemer verstrekte Opdracht heeft ontvangen en schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk(inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) door CuteDutch zijn bevestigd.
3.3 CuteDutch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een Opdracht niet te accepteren, zonder gehouden te zijn de reden daarvoor aan Afnemer mede te delen.
3.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide Partijen om de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
3.5 Indien de Opdracht nog niet schriftelijk is bevestigd door CuteDutch, en Afnemer er desondanks mee instemt dat CuteDutch aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan stemmen Partijen ermee in dat tussen hen een Overeenkomst tot stand is gekomen.
3.6 Hoewel CuteDutch de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen CuteDutch en Afnemer kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren Opdracht dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. CuteDutch kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.


4 Duur van de Overeenkomst
4.1 Voor zover de Partijen afspreken een duurovereenkomst aan te gaan voor langere tijd waarbij de Afnemer Opdrachten verstrekt tot de levering van Producten en CuteDutch deze Producten levert en dit niet nader in een overeenkomst is gespecificeerd, duurt de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
4.2 Tussen Partijen geldt bij een dergelijke overeenkomst geen opzegtermijn ter beëindiging van deze overeenkomst.

5 Aard en uitvoering van de overeenkomst
5.1 CuteDutch verkoopt en levert, na een daartoe strekkende gespecifieerde Opdracht.
5.2 CuteDutch is verantwoordelijk voor hetgeen zij aan Afnemer verkoopt en levert, met inachtneming van de tussen Partijen geldende voorwaarden en beperkingen, zoals genoemd in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden..
5.3 Voor zover nodig staat het CuteDutch geheel vrij de werkzaamheden die nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de Opdracht (deels) te laten uitvoeren door een Derde-partij die niet betrokken is in deze Overeenkomst.
5.4 Partijen zullen voor zover nodig samen nadere afspraken maken over de invulling en uitvoering van de Opdracht toegespitst op de deugdelijke uitvoering van de Opdracht.

6 Levering Producten
6.1 CuteDutch spant zich tot het uiterste in de Producten uit de Opdracht binnen 3 (drie) werkdagen te verzenden.
6.2 Is voor de levering van bepaalde Producten levertermijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk door CuteDutch anders is aangegeven.
6.3 De enkele overschrijding van een door CuteDutch genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste leveringstermijn of leverdatum brengt CuteDutch niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste leveringstermijn of leverdatum zijn overeengekomen - komt CuteDutch wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer CuteDutch schriftelijk in gebreke heeft gesteld en CuteDutch nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat CuteDutch in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.


7 Verplichtingen Afnemer
7.1 Zodra blijkt dat Afnemer niet langer staat ingeschreven in het register voor de Kamer van Koophandel, vervallen op de dag van uitschrijving alle voor CuteDutch uit de Overeenkomst/Opdracht voortvloeiende verplichtingen. Daaropvolgend behoudt CuteDutch zich het recht voor niet langer uitvoering te geven aan de Overeenkomst/Opdracht.
7.2 Afnemer is verplicht het verkochte enkel en alleen te gebruiken voor de verkoop consumenten (natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf). De vorenbedoelde verkoop vindt plaats in een voor publiek toegankelijke winkelruimte of middels de eigen website. Het is niet toegestaan het verkochte door te verkopen aan rechtspersonen.
7.3 CuteDutch hanteert telkens adviesverkoopprijzen voor het verkochte. Afnemer is telkens verplicht om ten minste tegen die verkoopprijs het verkochte aan de consument aan te bieden.
7.4 Afnemer is verplicht CuteDutch om schriftelijke toestemming te vragen in geval Afnemer met het verkochte een kortingsactie of enige vorm van een verkoopactie wilt initiëren voor de consument.
7.5 Enkel in geval van verkoop middels de website van Afnemer dient het voor de consument zichtbaar te zijn dat het verkochte, van CuteDutch afkomstig is. Ook dient het verkochte te zijn voorzien van de bijbehorende productomschrijving (ISBN) alsmede de inleiding van het patronenboek.
7.6 Afnemer is zonder schriftelijke toestemming van CuteDutch niet gerechtigd gebruik te maken van fotomateriaal van het verkochte, anders dan de specifieke illustrerende productfoto’s.
7.7 Afnemer is verplicht CuteDutch toe te staan om naar goeddunken en naar eigen inzicht de naleving van de omschreven verplichtingen te controleren.
7.8 Indien naar het oordeel van CuteDutch blijkt dat Afnemer haar verplichtingen niet nakom staat het CuteDutch op die grond vrij niet langer uitvoering te geven aan deze Overeenkomst. CuteDutch behoudt zich het recht voor eventuele schade hoe ook genaamd te verhalen op Afnemer.


8 Plaatsing Opdracht
8.1 De plaatsing van de Opdracht vindt plaats via de website
www.cutedutch-groothandel.nl of per email.

9 Betaling en overige voorwaarden
9.1 Betaling door Afnemer vindt voorafgaand aan de levering van de Opdracht plaats via van digitaal bankieren.
9.2 Elke Opdracht dient een waarde te vertegenwoordigen van minimaal
€ 100,- exclusief btw. Onder de € 100,- exclusief btw. CuteDutch rekent € 10,- euro verzend- en verpakkingskosten.
9.3 In geval van partronenboeken dient de Opdracht een minimale afname te beslaan van 10 (tien) stuks per product.
9.4 CuteDutch past een korting toe van 25 procent op enkel en alleen de gedrukte patronenboeken. Voor overige artikelen past CuteDutch een korting toe van 40 tot 50% over de vastgestelde verkoopprijs.
9.5 Bij niet of niet-tijdige betaling is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over de verschuldigde hoofdsom inclusief handelsrente verschuldigd met een minimum van ad € 40,-.
9.6 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.
9.7 Afnemer dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op CuteDutch. CuteDutch heeft wel het recht tot verrekening.
9.8 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of Afnemer bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
9.9 Alle vorderingen van CuteDutch worden terstond opeisbaar wanneer Afnemer surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien Afnemer zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

10 Reclamatie
10.1 Indien sprake is van een tekortkoming in het verkochte Product dient Afnemer binnen 7 dagen na de ontvangst hiervan schriftelijk en gemotiveerd te reclameren. Na het ongebruikt laten verlopen van deze termijn, wordt Afnemer geacht zonder voorbehoud en protest te hebben ingestemd met het verkochte Product. Reclameren over de tekortkoming doet voor Afnemer niet af aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij CuteDutch anders aan Afnemer mededeelt.

11 Intellectuele Eigendom
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot industriële eigendomsrechten en auteursrechten in relatie tot de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling/uitgave van de Producten c.q. het verkochte, inclusief materialen, fotomateriaal, ontwerpen, documentatie, offertes, Aanbiedingen behoren onvoorwaardelijk toe aan CuteDutch, tenzij hiervan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

12 Geheimhoudingsbeding
12.1 Partijen, waaronder hun personeel en de eventueel ingeschakelde derden, zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten betreffende de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals voor overige bedrijfsinformatie van Partijen en/of haar gelieerde ondernemingen en/of relaties die hen uit hoofde van de overeenkomst bekend worden, tenzij de Partij die de informatie in eigendom heeft aan de andere Partij schriftelijk toestemming verleent om de betreffende informatie openbaar te maken. Geen toestemming is vereist als de betreffende informatie reeds langs andere weg bekend is gemaakt dan wel openbaar toegankelijk is geworden.

13 Aansprakelijkheid
13.1 CuteDutch is niet eerder aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan nadat zij in gebreke is gesteld en aan haar een redelijke termijn is gesteld om na te komen, tenzij hiervan in de Overeenkomst van is afgeweken.
13.2 CuteDutch is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (bijv. gederfde winst of gederfde inkomsten), tenzij sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
13.3 Voor zover een Partij verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst/product van de betrekking heeft. Partijen zijn in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

14 Ontbinding
14.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der Partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene Partij bij aangetekende brief door de andere Partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke door de andere Partij te stellen termijn nakomt, tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken. De ontbinding vindt schriftelijk, bij aangetekende brief, plaats.
14.2 Partijen zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten, te weten in geval:
a. van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de Partijen;
b. één van de Partijen een rechtspersoon is die wordt ontbonden;
c. één van de Partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan CuteDutch kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen In bedrijven waarmee CuteDutch overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranders, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat CuteDutch geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
15.2 Ingeval van overmacht heeft CuteDutch het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
15.3 Indien CuteDutch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is CuteDutch gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Afnemer gehouden deze declaratie te voldoen.

16 Algemene bepalingen
16.1 Het is Afnemer zonder voorafgaande - schriftelijke - toestemming van CuteDutch, niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
16.2 CuteDutch zal op haar website de naam van Afnemer vermelden, tenzij laatstgenoemde hiertegen haar bezwaren uit.
16.3 Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide Partijen.

17 Geschillenregeling, bevoegde rechter en rechtskeuze
17.1 In geval tussen Partijen enig geschil ontstaat ter zake de uitvoering van de Overeenkomst, Opdracht, de Algemene voorwaarden of al hetgeen hiermee samenhangt, dan wijzen Partijen in goed overleg uit hun midden een bemiddelaar aan ter beslechting van het geschil.
17.2 Indien het voornoemde niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, zullen Partijen na gezamenlijke instemming een externe mediator raadplegen met als doel het gerezen geschil onderling tot een einde te brengen.
17.3 Geen van de Partijen kan worden afgehouden van een gang naar de rechter. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, Opdracht, de Algemene voorwaarden, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam worden onderworpen.
17.4 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, Opdracht, de Algemene voorwaarden, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit Overeenkomst, Opdracht, de Algemene voorwaarden, ongeacht of een van de Partijen gevestigd is in het buitenland.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Klantenstop

Ons babyaccessoires assortiment is verkrijgbaar via G Brouwer & Zn. Patroonboekjes bestellen? Vraag naar de voorwaarden via info@cutedutch.nl.

We nemen geen nieuwe groothandelklanten meer aan.

Winkelwagen

© 2016 - 2020 CuteDutch | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel